تبادل زوج بین همکاران

مدتها بود که یک زن و شوهر از دوستان می خواستند مبادله ای را انجام دهند و آنها در آن روز ماندند تا آن خیال را عملی کنند. آنها در خانه دوست او ماندند و در آنجا همسرش در خانه بود و شوهر و دوستش در مورد چقدر سرگرم کننده صحبت می کردند. وقت آن بود که به دنبال همسر شریک زندگی خود برویم و همسر دیگر شوهرش را برای فرستادن لذت بردن از مبادله با شریک زندگی شوهرش فرستاد.

وقتی او را ترک کرد ، زن خود را راه اندازی کرد تا از شریک باورنکردنی به شریک زندگی بدهد زیرا می خواست از یک خروس متفاوت از شوهرش لذت ببرد. وقتی به همراه همسر دوستش به خانه آمد ، او هر دو را لعنتی روی مبل گرفت و شوهر زن را بوسید و به همراه همسر شریک زندگی خود رفت تا در کنار او فاک کند.

Date: May 11, 2020

Related videos